วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี และร่วมบริจาคเงินสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อนำไปจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร รวมทั้งนำไปสมทบทุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล และมูลนิธิต่าง ๆ โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ