วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านรูปแบบ Video Conference ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566