วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

งานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อต่อยอดสู่การเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่การตลาดแบบครบวงจร ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

ในโอกาสนี้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีฯ นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์