เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ดร. ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2567 ให้แก่ข้าราชการ สังกัดกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสนี้ นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร