คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6

หัวข้อ

 1. วิจัยและทดสอบพันธุ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (0 ตอบ)
 2. การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (0 ตอบ)
 3. พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนลำง (0 ตอบ)
 4. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตชาโยเต้ (0 ตอบ)
 5. การจัดทำมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (0 ตอบ)
 6. การผลิตลองกองคุณภาพในสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเขตภาคเหนือตอนล่าง (0 ตอบ)
 7. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และผลกระทบต่อระบบการผลิตพืช (0 ตอบ)
 8. การสร้างธนาคารคาร์บอนในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (0 ตอบ)
 9. การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงา (0 ตอบ)
 10. การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันด้วยนาโนเทคโนโลยี (0 ตอบ)
 11. การทดสอบและพัฒนาเครื่องอบผลไม้สำหรับอบแห้งเนื้อลิ้นจี่และผลไม้ตามฤดูกาลในภาคเหนือ (0 ตอบ)
 12. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือคว้านเมล็ดลิ้นจี่ (0 ตอบ)
 13. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละให้มีคุณภาพ (0 ตอบ)
 14. วิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลาย (0 ตอบ)
 15. การควบคุมการทำงานของเอนไซม์ที่ส่งผลให้เกิดไส้สีน้ำตาลในสับปะรดผลสดพันธุ์ตราดสีทอง (0 ตอบ)
 16. ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม (0 ตอบ)
 17. การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลี (ระยะที่ 2) (0 ตอบ)
 18. ผลของสารละลายใบยาสูบต่อการควบคุมเพลี้ยไฟพริก (0 ตอบ)
 19. โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง (0 ตอบ)
 20. โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6