คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6

หัวข้อ

 1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (0 ตอบ)
 2. การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (0 ตอบ)
 3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับการผลิตเส้นใยฝ้ายระดับชุมชน (0 ตอบ)
 4. การควบคุมอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดผลสดพันธุ์ตราดสีทอง (0 ตอบ)
 5. ออกแบบ และพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขาแบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่น (0 ตอบ)
 6. การควบคุม กำกับดูแลการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก (0 ตอบ)
 7. การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน (0 ตอบ)
 8. การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล นำเข้า ส่งออก และนำผ่านพืชอนุรักษ์ (0 ตอบ)
 9. เครื่องปั่นฝ้ายและกรอเส้นด้ายด้วยสมองกลฝังตัวอัตโนมัติ (0 ตอบ)
 10. ทดสอบและขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก (0 ตอบ)
 11. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (0 ตอบ)
 12. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักในจังหวัดราชบุรีโดยใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย (0 ตอบ)
 13. ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 4 (0 ตอบ)
 14. ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 (0 ตอบ)
 15. ศึกษาฤทธิ์ต้านการออกซิเดชั่นของสารสกัดจากเปลือกกล้วยและการประยุกต์ใช้ในการผลิตโลชั่น (0 ตอบ)
 16. การใช้และการตรวจสอบการตกค้างของสารอีทีฟอนต่อทุเรียนสดในโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 17. เทคนิคการตรวจกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลสนิปส์ (0 ตอบ)
 18. ประสิทธิภาพและสารสำคัญของน้ำมันหอมระเหยจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืช (0 ตอบ)
 19. การศึกษาเครื่องมือเพื่อผลิตเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว (0 ตอบ)
 20. ทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยและการตัดแต่งกาแฟโรบัสตาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6