โครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ร่วมดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียวหลังนา โดยจัดทำแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 5 และถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 หลังนา พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีการใช้เชื้อไรโซเบียมคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวก่อนปลูก การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการหยอดเมล็ดพันธุ์ปลูกเป็นแถว และการใช้ปุ๋ยเคมีตามเนื้อดิน ในแปลงเกษตรกร ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
           ในการนี้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชหลังนา (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชตระกูลถั่ว) ในโครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (สาขา 1) ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
           ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านมนัญญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกพืชหลังนาและการจัดนิทรรศการของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ในการนี้ ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ภายใต้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชตระกูลถั่ว ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรให้เพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลผลิตและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นต่อไป

Updated: 17 ธันวาคม 2022 — 16:25 น.