ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 1/2561

11 10 17

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2560 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรไทย        เชิงเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่าย และนักวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน