นายชูชาติ  วัฒนวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน

นางสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ

นายอำนวย อรรถลังรอง

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก

นายทวีศักดิ์  แสงอุดม

นางจิดาภา  สุภาผล

นางสาวพรภัทรา  แก้วมณี

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป