นางสาวพรภัทรา    แก้วมณี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมาลัย  ชมเชย

นายวรวิทย์  กองทิพย์

นางสาวสาลินี  สังข์ทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายนคร  บัวคำ

นายมานพ  นุชนาฎ

นายกิตติพัฒน์  ปิยวัชสิริวรกุล

หน.งานอาคารและสถานที่

หน.หมวดยานพาหนะ

ช่างซ่อมบำรุง ช4