Search for:

นางสาวพรภัทรา   แก้วมณี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวรวิทย์  กองทิพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสาลินี  สังข์ทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายนคร  บัวคำ

หัวหน้าหมวดอาคารและสถานที่

นายมานพ  นุชนาฎ

หัวหน้าหมวดยานพาหนะ

นายกิตติพัฒน์  ปิยวัชสิริวรกุล

ช่างซ่อมบำรุง ช4