นางจิดาภา  สุภาผล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย

นายธนะเทพ  พุ่มไพจิตร

นายวิทยพงศ์  มกรศรีวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ