Search for:

ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

ดร.ธีรวุฒิ  ชุตินันทกุล

หัวหน้างานวิจัยไม้ผล

ดร.ปาริชาติ  พจนศิลป์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ดร.ณภัทร  ศิริสุนทรลักษณ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายวิศรุต  สันม่าแอ

หัวหน้างานวิจัยพืชผัก

นายสัจจะ  ประสงค์ทรัพย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวทิวา  บุบผาประเสริฐ

นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ

นางสุภาภรณ์  สาชาติ

หัวหน้างานวิจัยพืชอุตสาหกรรม

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ดร.มณีทิพย์  ขุนทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาววีรา  คล้ายพุก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาววรางคณา  มากกำไร

หัวหน้างานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ

นางรัศมี  สุรวาณิช

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ดร.เสาวลักษณ์  กิตติธนวัตร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวปรางทิพย์  มัศโอดี

นักกีฎวิทยาปฏิบัติกา

นางลัดดาวัลย์  อินทร์สังข์

หัวหน้างานวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

นายเกษมศักดิ์  ผลากร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิตรา  คามีศักดิ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายธงชัย  ไทรน้อย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ