ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

งานวิจัยไม้ผล

ดร.ธีรวุฒิ  ชุตินันทกุล  

หัวหน้างานวิจัยไม้ผล

ดร.ปาริชาติ  พจนศิลป์

นางสาววรางคณา  มากกำไร

ดร.ณภัทร  ศิริสุนทรลักษณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานวิจัยพืชผัก

ดร.อนุวัฒน์  รัตนชัย

หัวหน้างานวิจัยพืชผัก

นายวิศรุต  สันม่าแอ

นายสัจจะ  ประสงค์ทรัพย์

นางสาวทิวา  บุบผาประเสริฐ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ

นางสาวมนัสภร  ฉิ่งวังตะกอ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานวิจัยพืชอุตสาหกรรม

นางสุภาภรณ์  สาชาติ

หัวหน้างานวิจัยพืชอุตสาหกรรม

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี

ดร.มณีทิพย์  ขุนทอง

นางสาววีรา  คล้ายพุก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ

นางรัศมี  สุรวาณิช

หัวหน้างานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ

ดร.เสาวลักษณ์  กิตติธนวัตร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

นางลัดดาวัลย์  อินทร์สังข์

หัวหน้างานวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

นายเกษมศักดิ์  ผลากร

นางสาวสุนิตรา  คามีศักดิ์

นายธงชัย  ไทรน้อย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ