สถาบันวิจัยพืชสวน   ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 ในนามของ กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยพืชสวน ประกอบด้วยศูนย์วิจัย 6 แห่ง และสถานีวิจัย 20 แห่ง และในปี พ.ศ. 2558 มีการปรับเปลี่ยนศูนย์วิจัยภายใต้สถาบันอีกครั้ง ทำให้ปัจจุบันนี้มีศูนย์วิจัยเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยพืชสวนทั้งหมด 10 แห่ง ร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาด้านพืชสวนของประเทศ