Search for:

ฐานข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวน

     สถาบันวิจัยพืชสวนได้รวบรวมพันธุกรรมพืชทรงคุณค่ามาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันฯ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมาใช้ในงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์พืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ให้ผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมพรรณไม้ ไว้มากกว่า 10,00 ชนิด เช่น ทุเรียนมากกว่า 600 สายพันธุ์ มะพร้าวมากกว่า 80 สายพันธุ์ กล้วยมากกว่า 100 ชนิด มะม่วงมากกว่า 40 ชนิด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ พริก กล้วยไม้ ฯลฯ พื้นที่ของสถาบันวิจัยพืชสวนจำนวน 10 ศูนย์วิจัยกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย โดยฐานข้อมูลนี้จัดทำเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัด การปรับปรุงกระบวนการการให้บริการข้อมูลวิชาการพืชสวน ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเฟสที่ 1 ปี 2566 มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 30 สายพันธุ์พืช

เลือกกลุ่มพืช