ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ ครั้งที่ 3/2561

8 06 18

   วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  สมาคมชาวสวนกาแฟ  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ  สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดชุมพร และบริษัทเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ ปี 2561 การนำเข้ากาแฟคั่ว ปี 2561 และการขอนำเข้ากาแฟสำเร้จรูปผสม ปี 2561 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน