ดำเนินการตรวจรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ และ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ บุตราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ และ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

Scroll to Top