เดือน: เมษายน 2567

ร่วมบรรยาย เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]