วิทยากรถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนงนุช ช่างสี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวัชรินทร์ จำนงธรรม นักวิชาการเกษตร  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลวังดาล และตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี