เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานใน
สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,819 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
เป็นที่ราชพัสดุ 1,169 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา และเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,650 ไร่

เดิมเป็นสถานีทดลองยางระนอง สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้งานศึกษาวิจัยและพัฒนาและบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้รับมอบหมาย

พ.ศ.2505   สถานีทดลองยางกระบุรี ศูนย์วิจัยยางสุราษฏร์ธานี  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
พ.ศ.2536   สถานีทดลองยางระนอง ศูนย์วิจัยยางสุราษฏร์ธานี  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
พ.ศ.2545   ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตระนอง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7กรมวิชาการเกษตร
พ.ศ.2552   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร

สภาพทั่วไป

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นที่ราบเชิงภูเขา มีลำธารไหลผ่าน 2 สาย

ลักษณะดินส่วนใหญ่  เป็นดินร่วนปนลูกรังสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีฝนตกชุกตลอดปี (เฉลี่ย 147 วัน) โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 3,479 มล.อุณหภูมิสูงสุด
35 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 เปอร์เซ็นต์