เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

นางสาวปริญดา  หรูนหีม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง

 

 

นางเรวดี  อนุศิริ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

 

 

นายณรงค์ชัย  หีดชะนา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ

 

 

นางสาวภาวินี  คามวุฒิ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา

 

นางสาวจีรวัจน์  แซ่หลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายวีรพันธ์  ใยบัวทอง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน