เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

 

นายสิทธิศักดิ์  แสไพศาล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
นางประภา  พงษ์อุทธา
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นายณรงค์ชัย  หีดชะนา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ
นางสาวภาวิณี  คามวุฒิ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
นางเรวดี  อนุศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีรพันธ์  ใยบัวทอง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน