เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน   ประกอบด้วย
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงาน                 และงบประมาณงานการเงิน  บัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเรวดี อนุศิริ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจีรวัจน์ แซ่หลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


งานการเงินและบัญชี


งานธุรการ


งานพัสดุ

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้

– ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

– ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช สาขาวิชาตามแผนงานโครงการวิจัยของ

กรมวิชาการเกษตร

– ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลักและพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์พืช
และกระจายพันธุ์

นางสาวภาวินี คามวุฒิ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา

3. กลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้

– บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ

– ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิตและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกรภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งงานโครงการพิเศษ
– ควบคุม กำกับ ตามกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ

นายณรงค์ชัย หีดชะนา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ผอ.กลุ่มบริการวิชาการ