เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 

นายอนุรักษ์ ขุนเสถียร
นักวิชาการเกษตร

 

นางสาวลลิตา  อิสระพันธ์
นักวิชาการเกษตร

 

นายศราวุฒิ  วงค์กลาง
เจ้าหน้าที่การเกษตร

นางไรวรรณ  วงศ์กลาง
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางจีระพรรณ  สุภาพ
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางสวภัทร  แย้มนาศักดิ์
พนักงานประจำห้องทดลอง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
 

 

 

 

นายวีระวุฒิ พรมสุวรรณ
นักวิชาการเกษตร

นายวงวิทย์ มณี
นักวิชาการเกษตร

นายชิษณุพงศ์  มหานิล
เจ้าหน้าที่การเกษตร

 

 

นายขนอง  เนินทราย
เจ้าหน้าที่การเกษตร

 

 

นายนิกร  เยี่ยมสวัสดิ์
คนงานทดลองการเกษตร
งานพัสดุ
นางสาววิลาวัลย์  นิ่งราวี
พนักงานประจำสำนักงาน
นายสุทธิลักษณ์  บุปผามาศ
พนักงานประจำสำนักงาน
งานการเงิน
นางสาวรัตนา  ธนบัตร
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวธารารัตน์  เรืองเนตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวริศรา พรหมมุนี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานธุรการ
นายธนากร  สุขเพ็ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวสุดาพร  แสงพิทักษ์
พนักงานประจำสำนักงาน
งานไร่นา
นายนพพร  หนูไข่
คนงานทดลองการเกษตร
นายอุทัย  บัวต้น
คนงานทดลองการเกษตร