เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
นายสิทธิศักดิ์  เกตุเลขวัด
นักวิชาการเกษตร
นางสาวลลิตา  อิสระพันธ์
นักวิชาการเกษตร
นายศราวุฒิ  วงค์กลาง
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางไรวรรณ  วงศ์กลาง
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางจีระพรรณ  สุภาพ
พนักงานประจำห้องทดลอง
น.ส.สวภัทร  แย้มนาศักดิ์
พนักงานประจำห้องทดลอง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
น.ส.พัณณิดา  สุวรรณเมฆ
นักวิชาการเกษตร
นายชิษณุพงศ์  มหานิล
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นายขนอง  เนินทราย
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นายนิกร  เยี่ยมสวัสดิ์
คนงานทดลองการเกษตร
งานพัสดุ
น.ส.วิลาวัลย์  นิ่งราวี
พนักงานประจำสำนักงาน
นายสุทธิลักษณ์  บุปผามาศ
พนักงานประจำสำนักงาน
งานการเงิน
น.ส.รัตนา  ธนบัตร
พนักงานประจำสำนักงาน
น.ส.ธารารัตน์  เรืองเนตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปาริฉัตร  มูณี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานธุรการ
นายธนากร  สุขเพ็ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.สุดาพร  แสงพิทักษ์
พนักงานประจำสำนักงาน
งานไร่นา
นายนพพร  หนูไข่
คนงานทดลองการเกษตร
นายอุทัย  บัวต้น
คนงานทดลองการเกษตร
นายนคร  ทำเลดี
คนงานทดลองการเกษตร
นายวีรพล  ธรรมสาร
คนงานทดลองการเกษตร