เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

 

นายไพศาล  ใสแสง
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2
นายณรงค์ศักดิ์  มหานิล
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายสุพล  อาสาทำ
พนักงานพัสดุ ส4
นายวันชัย  วงศ์กลาง
พนักงานการเกษตร ส2
นายเทพสัญญา  มากบัวแก้ว
ช่างไฟฟ้า ช3