ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และแหนแดง

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้นายสรรเสริญ เสียงใส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และแหนแดง โดยมีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 14 ราย และอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน 3 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร