พนักงานราชการ

กลุ่มวิจัย

นายเกษม ชูสอน
นักวิชาการเกษตร

นายมวย โสภาไฮ
นักวิชาการเกษตร

นายวุฒินันท์ ผาบสิมมา
นักวิชาการเกษตร

นายอนุพล เชื้อตากวัก
นักวิชาการเกษตร

นางสาวนารีรัตน์ เณรอยู่
นักวิชาการเกษตร

นางสาวศิริพร อิทร์เนตร
นักวิชาการเกษตร

นางอรอุมา สีไว
นักวิชาการเกษตร

นายทรงสิทธิ์ ทาขุลี
นักวิชาการเกษตร

นายวีระยุทธ สระทองแก่น
นักวิชาการเกษตร

นางสาวกรองกาญจน์ ป้องปัญจมิตร
นักวิชาการเกษตร

pngegg (4)

นายเจิม จาบประโคน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและนฯ

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_5

นายปองคุณ ไทยบำรุง
เจ้าพนักงานการเกษตร

พนักงานราชการ กลุ่ม1

นางรัตภรณ์ เสียงใส
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวศิริวรรณี วงษ์สกุลไชยะ
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสุมณฑา นนทะนำ
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวอัญชลิตา ชุมสุวรรณ
พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวสุณิษา หมายสอนกลาง
พนักงานประจำห้องทดลอง

นางอรอุมา สวมชัยภูมิ
พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวนทิตา กัลเมล์
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายวสันต์ สิงห์คำ
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายยิ่งยศ พาลุกา
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายสิทธิชัย ป้องปาน
พนักงานประจำห้องทดลอง

pngegg (4)

นายคำไว ทับบุญตา
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายบรรจง นนทะนำ
ลูกมือช่าง

พนักงานราชการ กลุ่ม2

นางสาวบานเย็น บุรีจันทร์
คนงานทดลองการเกษตร

นางบัวลำ สิมมะลี
คนงานทดลองการเกษตร

นางบังอร ศรีบุญเรือง
คนงานทดลองการเกษตร

นายพนม พันชัยภูมิ
คนงานทดลองการเกษตร

นายวิญญู สีดาเหลือง
คนงานทดลองการเกษตร

DSCF9137

นางสาวสีคาน จันทร์โชติ
คนงานทดลองการเกษตร

นายนาวิน ชนิดชน
คนงานทดลองการเกษตร

นายธีรพงษ์ มาโสภา
คนงานทดลองการเกษตร

นายท่วม ทองโคตร
คนงานทดลองการเกษตร

DSCF9143

นายสุชาติ แถมนา
คนงานทดลองการเกษตร

นายนเรศ หนองบัว
คนงานทดลองการเกษตร

นายประเทือง แก้วบุญเรือง
คนงานทดลองการเกษตร

DSCF9141

นายนงค์ เพียจันทร์
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายบรรพต ป้อพะลับ
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายสมปอง อนุสี
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายสมปอง เพียภูเขียว
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายป่องปีดา นาคอก
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายไพรถ ดีรักษา
คนงานทดลองการเกษตร

นายศักดิ์ณรงค์ ชื่นทองหลาง
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายชำนาญ โคตรหนองปิง
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายคำไพย ภูมิฐาน
คนงานทดลองการเกษตร

DSCF9198

นายอมร ศรีโนนม่วง
คนงานทดลองการเกษตร

DSCF9196

นายปราณี โพธิ์ตาทอง
คนงานทดลองการเกษตร

DSCF9199

นายชัยวิเชษฐ์ อิ่มนาง
คนงานทดลองการเกษตร

พนักงานราชการ กลุ่ม2 (ปฏิบัติงานที่แปลงท่าพระ)

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_9

นายจิระศักดิ์ ราชสุวอ
คนงานทดลองการเกษตร

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_13

นางชลลัดดา ผิวนวล
คนงานทดลองการเกษตร

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_15

นางดนตรี หนูนา
คนงานทดลองการเกษตร

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_11

นายธงไชย สีแสง
คนงานทดลองการเกษตร

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_12

นายสมาน นามใคร่นุ่น
คนงานทดลองการเกษตร

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_10

นายปรีชา หนูนา
คนงานทดลองการเกษตร

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_14

นางเพ็ชมะณี ปากบั้น
คนงานทดลองการเกษตร

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_7

นายสันติ ศิริแก้วเลิศ
คนงานทดลองการเกษตร