พนักงานราชการ

กลุ่มวิจัย

นายเกษม ชูสอน
นักวิชาการเกษตร

pngegg (4)

นายประเสริฐ ธนาปิยเศรษฐ์
นักวิชาการเกษตร

นายมวย โสภาไฮ
นักวิชาการเกษตร

นายวุฒินันท์ ผาบสิมมา
นักวิชาการเกษตร

นางสาวนารีรัตน์ เณรอยู่
นักวิชาการเกษตร

นางสาวศิริพร อิทร์เนตร
นักวิชาการเกษตร

นางอรอุมา สีไว
นักวิชาการเกษตร

นายอนุพล เชื้อตากวัก
นักวิชาการเกษตร

นายทรงสิทธิ์ ทาขุลี
นักวิชาการเกษตร

pngegg (4)

นายเจิม จาบประโคน
นักวิชาการเกษตร

นายวีระยุทธ สระทองแก่น
นักวิชาการเกษตร

นางสาวกรองกาญจน์ ป้องปัญจมิตร
นักวิชาการเกษตร

LINE_ALBUM_2022.7.11_220712_5

นายปองคุณ ไทยบำรุง
เจ้าพนักงานการเกษตร

พนักงานราชการ กลุ่ม1

นางรัตภรณ์ เสียงใส
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวศิริวรรณี วงษ์สกุลไชยะ
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสุมณฑา นนทะนำ
พนักงานประจำสำนักงาน

pngegg (4)

นางสาวอัญชลิตา ชุมสุวรรณ
พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวสุณิษา หมายสอนกลาง
พนักงานประจำห้องทดลอง

นางอรอุมา สวมชัยภูมิ
พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวนทิตา กัลเมล์
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายวสันต์ สิงห์คำ
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายยิ่งยศ พาลุกา
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายสิทธิชัย ป้องปาน
พนักงานประจำห้องทดลอง

pngegg (4)

นายคำไว ทับบุญตา
พนักงานประจำห้องทดลอง

pngegg (4)

นายสุนทร สำราญบำรุง
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายบรรจง นนทะนำ
ลูกมือช่าง

พนักงานราชการ กลุ่ม2

นางสาวบานเย็น บุรีจันทร์
คนงานทดลองการเกษตร

นางบัวลำ สิมมะลี
คนงานทดลองการเกษตร

นางบังอร ศรีบุญเรือง
คนงานทดลองการเกษตร

นางสมใจ สีทน
คนงานทดลองการเกษตร

นายวิญญู สีดาเหลือง
คนงานทดลองการเกษตร

นายพนม พันชัยภูมิ
คนงานทดลองการเกษตร

นายนาวิน ชนิดชน
คนงานทดลองการเกษตร

นายธีรพงษ์ มาโสภา
คนงานทดลองการเกษตร

นายท่วม ทองโคตร
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายอนุชา วงษ์แสนชัย
คนงานทดลองการเกษตร

นายนเรศ หนองบัว
คนงานทดลองการเกษตร

นายประเทือง แก้วบุญเรือง
คนงานทดลองการเกษตร

DSCF9143

นายสุชาติ แถมนา
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายวิรัช สิมมะลี
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

 นายคำจันทร์ แจ่มจันทร์โส
คนงานทดลองการเกษตร

นายศักดิ์ณรงค์ ชื่นทองหลาง
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายปราณี โพธิ์ตาทอง
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายชำนาญ โคตรหนองปิง
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายชัยวิเชษฐ์ อิ่มนาง
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายคำไพย ภูมิฐาน
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายอมร ศรีโนนม่วง
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายป่องปีดา นาคอก
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายไพรถ ดีรักษา
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายสมปอง อนุสี
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายสมปอง เพียภูเขียว
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายนงค์ เพียจันทร์
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายบรรพต ป้อพะลับ
คนงานทดลองการเกษตร

DSCF9137

นางสาวสีคาน จันทร์โชติ
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายจิระศักดิ์ ราชสุวอ
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นางชลลัดดา ผิวนวล
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นางดนตรี หนูนา
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายธงไชย สีแสง
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายบุญหลาย นามใคร่นุ่น
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายปรีชา หนูนา
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นางเพ็ชมะณี ปากบั้น
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายไพพูล ภูลัยคำ
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายสมาน นามใคร่นุ่น
คนงานทดลองการเกษตร

pngegg (4)

นายสันติ ศิริแก้วเลิศ
คนงานทดลองการเกษตร