ผลงานวิจัยด้านพันธุ์พืชไร่

การพัฒนาพันธุ์พืชไร่ 

ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 9

ถั่วลิงสงพันธุ์ ขอนแก่น 84-8

ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 60-1

ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 60-2

ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 60-3

ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 4

ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 5

ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 6

ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น

ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 1

ถั่วลิงสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2

ปอคิวบาพันธุ์ขอนแก่น 60

ปอคิวบาพันธุ์ขอนแก่น

ปอคิวบาพันธุ์ขอนแก่น 50

ปอกระเจาพันธุ์ขอนแก่น 1

ถั่วมะแฮะพันธุ์ขอนแก่น

ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 1

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 60

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3