ผู้บริหาร/ข้าราชการ

ผู้บริหาร

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

ฝ่ายบริหาร

นางปุณยภา ประทุมรุ่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจรูญ มะเสนา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานการเงิน

pngegg (4)

—- —–
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ

pngegg (4)

นายสมบูรณ์ สาธเลธ 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

งานสถานที่

นายมงคล ทิพย์รอด 
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

งานซ่อมบำรุง

กลุ่มวิจัย

นางสาวกาญจนา กิระศักดิ์ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย

นางวันทนา เลิศศิริวรกุล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานเขตกรรม และสรีรวิทยา

นางสาวปิยะรัตน์ จังพล 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานเขตกรรม และสรีรวิทยา

นางสาวธีระรัตน์ ชินแสน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานเขตกรรม และสรีรวิทยา

นางสาวมัทนา วานิชย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานอารักขาพืช

นายวีระกรณ์ แสงไสย์ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานอารักขาพืช

นายทนุธรรม บุญฉิม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานอารักขาพืช

344468-2

นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานปรับปรุงพันธุ์

DSC_5607-2

นางสาวอัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานปรับปรุงพันธุ์

นางสาวแสงเดือน ชนะชัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานปรับปรุงพันธุ์

นายชยันต์ ภักดีไทย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานปฐพีวิทยา

นายเนติรัฐ ชุมสุวรรณ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานปฐพีวิทยา

นายภาคภูมิ ถิ่นคำ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานเมล็ดพันธุ์

นายธีรวุฒิ วงศ์รัตน์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานเทคโนโลยีชีวภาพ

นายศุภชัย อติชาติ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานภูมิสารสนเทศ

นายสุเทพ เขาแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

งานเมล็ดพันธุ์

นายรัฐกร สืบคำ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ