ผู้บริหาร/ข้าราชการ

ผู้บริหาร/ข้าราชการ


ข้าราชการ

นางสาวจิราลักษณ์ภูมิไธสงผู้อำนวยการศูนย์ฯ
นางวันทนาเลิศศิริวรกุลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนากิระศักดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัยอติชาตินักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอัมราวรรณทิพยวัฒน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวมัทนาวานิชย์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายภาคภูมิถิ่นคำนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายชยันต์ภักดีไทยนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณเรียบร้อยนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายวีรกรณ์แสงไสย์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายธีรวุฒิวงศ์วรัตน์นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นางสาวปิยะรัตน์จังพลนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นายเนติรัฐชุมสุวรรณนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นางสาวแสงเดือนชนะชัยนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นางสาวธีระรัตน์ชิณแสนนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นายทนุธรรมบุญฉิมนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นางปุณยภาประทุมรุ่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุเทพเขาแก้วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมบูรณ์สาธเลศเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางดาวรุ่งอิทธิพงษ์เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน
นางจรูญมะเสนาเจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน
นางสาวปราณีนามไพรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมงคลทิพย์รอดนายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน