ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

นายชาตรี รัตนพันธ์
ช่างซ่อมบำรุง ช4

นายธีรพร วรสินธุ์
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2

นายทองเลื่อน ศรีจันทร์
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2

นางอุบล รุ่งรัตนกสิน
พนักงานธุรการ ส3

นางสุขสวัสดิ์ รักษ์วิจิตร
พนักงานพิมพ์ ส4

DSCF9201

นายคาร บุญมา
พนักงานงานรักษาความปลอดภัย บ2