ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

นายชาตรี รัตนพันธ์
ช่างซ่อมบำรุง ช4

นายธีรพร วรสินธุ์
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2

นายทองเลื่อน ศรีจันทร์
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2

นางอุบล รุ่งรัตนกสิน
พนักงานธุรการ ส3

นางสุขสวัสดิ์ รักษ์วิจิตร
พนักงานพิมพ์ ส4

นายสวาท ใจรัตน์
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2

pngegg (4)

นายคาร บุญมา
พนักงานงานรักษาความปลอดภัย บ2