พฤติกรรมการบริโภคน้ำอ้อยคั้นน้ำของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น

การพัฒนาเทคนิค Multiplex-PCR ในการจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาว โรคใบขาวแตกกอฝอย และโรคกอตะไคร้อ้อยในครั้งเดียว

การระบุชนิดเชื้อสาเหตุโรคแส้ดำและโรคเน่าแดงในอ้อยโดยลักษณะสัณฐานวิทยาและวิธีอณูชีววิทยาและการพัฒนาการประเมินการเกิดโรคที่รวดเร็ว

การจัดกลุ่มถั่วเขียว(Vigna radiata (L.) Wilczek) ต้านทานโรคราแป้งด้วยเครื่องหมายเอสเอสอาร์