งานวิจัยเก่า

การคัดเลือกโคลนอ้อยเพื่อทนทานต่อความแห้งแล้ง
การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2556 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี
การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2555 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี
การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2554 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี
การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2553 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี
การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2552 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี
การคัดเลือกข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล
การควบคุมแมลงศัตรูถั่วลิสงที่อาศัยอยู่ในดินด้วยสารฆ่าแมลง