วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง โดยนางวัลลีย์ อมรพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศิริลักษณ์ ล้านแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมด้วยนางสาวรุ่งรวี บุญทั่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในการฝึกอบรมเกษตรกร “หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มดินทรายป่นร่วน-ดินทราย และดินร่วนป่นทราย-ดินร่วน” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

You missed