วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง โดยนางวัลลีย์ อมรพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริลักษณ์ ล้านแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเกษตรกร “การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มดินทรายป่นร่วน-ดินทราย และดินร่วนป่นทราย-ดินร่วน” ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีเกษตรการให้ความสนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการแปลงปลูกมันสำปะหลังเป็นอย่างมาก

 

You missed