ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายสุชนะ เรืองสม ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายจตุพล แมงเมิน ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายสุธรรม ช่างสุวรรณ ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นางสาวสุภาวดี รักผล บริการรวบรวมข้อมูลการบันทึกผ่านระบบ e-GP (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นางสาววิววลี รักผล บริการรวบรวมข้อมูลการบันทึกผ่านระบบ GFMIS (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นางสาววีรยา สังข์ชัย ทำหน้าที่งานพัสดุ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สอพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,560 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สอพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,601 1 ม.ค. 113 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศคย.สฎ 62127388997 ประกาศเชิญชวน 3,094,800.00 1 ม.ค. 113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2563 สอพ. 62127240855 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,560 1 ม.ค. 113 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8829 จาก 8999