ประวัติศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

     ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  มีเนื้อที่ 1,760  ไร่  เริ่มก่อตั้งในปี  พ.ศ.  2503  การก่อตั้งระยะแรก  เป็นสถานีกสิกรรมสวี  สังกัดกองค้นคว้าทดลอง  กรมการกสิกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในปี พ.ศ. 2525  ยกระดับเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ต่อมาในปี 2545  ย้ายมาสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  7  และในปี 2552 ย้ายกลับมาสังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จวบจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  ตั้งอยู่เลขที่  70  หมู่  2  ต. วิสัยใต้  อ. สวี  จ. ชุมพร  ติดถนนสายเอเชียเส้นทางหลวงหมายเลข  41  ห่างจากตัวจังหวัดชุมพรไปทางทิศใต้  ระหว่างเส้นทางชุมพร – หลังสวน  30  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  500  กิโลเมตร

สภาพพื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำท่วมขัง  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย  การระบายน้ำในดินค่อนข้างเลว  ในช่วงฤดูฝนระดับน้ำใต้ดินต่ำกว่าระดับผิวดินไม่ถึง 1 เมตร  ช่วงฤดูแล้งสภาพดินจะแน่นแข็ง  น้ำซึมผ่านได้ยาก  ปฏิกิริยาดิน (pH) อยู่ระหว่าง  5.1-5.5  ชุดดินที่พบมี 2 ชนิด ได้แก่ ดินชุดวิสัย  (Visai  Series: Vi) และดินชุดชุมพร  (Chumphon  Series: Cp)

แหล่งน้ำ

น้ำใช้เพื่อการเกษตร  สูบจากคลองวิสัยและจากสระสำรอง  น้ำใช้ในฤดูแล้ง  จำนวน 3 สระ  ส่วนน้ำใช้ตามอาคารสูบจากคลองวิสัยผ่านถังกรองฆ่าเชื้อโรคเก็บไว้บนถังพัก ขนาดความจุ  50  ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง เพื่อจ่ายน้ำไปใช้ตามอาคารปฏิบัติการและบ้านพัก