เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน มีหน้าที่ดำเนินงานศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืชตามวัตถุประสงค์/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรม เพื่อพัฒนาและขยายพืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง