ลูกจ้างประจำ

เป็นภารกิจสนับสนุน มีหน้าที่จัดระบบบริหารองค์กร ให้การบริหารงานต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้มาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการบริการงานทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกน่วยงานต่อสาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน