ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิจัย
หัวหน้ากลุ่มวิจัย