โครงสร้างศูนย์ฯ/บุคลากร

     

โครงสร้างศูนย์ฯ/บุคลากร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิจัย
หัวหน้ากลุ่มวิจัย