แผนงานผลิตพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ประจำปี 2563

1. กาแฟโรบัสตา
 กาแฟโรบัสตาเนื้อเยื่อ     จำนวน 30,000  ต้น     ต้นละ  15 บาท
 กาแฟโรบัสตาเพาะเมล็ด    ต้นละ  7  บาท
2. มะพร้าว

 • มะพร้าวน้ำหอม  จำนวน 26,500  ต้น ,  57,400  ผล
  ราคาจำหน่าย  30 บาท
 • มะพร้าวชุมพรลูกผสม 2  จำนวน 24,750 ต้น, 45,000 ผล
  ราคาจำหน่าย   30 บาท
 • มะพร้าวสวีลูกผสม 1   จำนวน 5,500  ต้น, 12,000 ผล
  ราคาจำหน่าย  30 บาท
 • มะพร้าวกะทิลูกผสม  จำนวน 11,000 ต้น, 20,000 ผล
  ราคาจำหน่าย  50 บาท
 • มะพร้าวพันธุ์ไทย  จำนวน 55,000 ต้น, 100,000 ผล
  ราคาจำหน่าย  30 บาท
3. หมาก
หมากต้นสูง จำนวน 5,000 ต้น  ราคาจำหน่าย  5   บาท
หมากต้นเตี้ย    ราคาจำหน่าย   15  บาท
4. โกโก้  จำนวน  5,000 ต้น   ราคาจำหน่าย  12  บาท