Day: 23/11/2566

ข่าวกิจกรรม

นางสาวนริศรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตมะแขว่น เนื่องในงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เกษตรโป่งแยง สืบสานภูมิปัญญา สู่สากล”

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23-24 พฤศจิกา

Read More