ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (หน่วยย่อยแม่จอนหลวง) ช่วยกันดับไฟป่า บริเวณหลังพื้นที่ีปฏิบัติงาน และขยายพื้นที่แนวกันไฟ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าที่จะเข้ามายังพื้นที่แปลงงานวิจัย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (หน่วยย่อยแม่จอนหลวง) ช่วยกันดับไฟป่า บริเวณหลังพื้นที่ีปฏิบัติงาน และขยายพื้นที่แนวกันไฟ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าที่จะเข้ามายังพื้นที่แปลงงานวิจัย ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (หน่วยย่อยแม่จอนหลวง) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่