ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีการขยายพันธุ์มะคาเดเมียโดยวิธีการเสียบกิ่งและทาบกิ่ง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีการขยายพันธุ์มะคาเดเมียโดยวิธีการเสียบกิ่งและทาบกิ่ง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  แบ่งเป็นภาคบรรยาย โดย นางสาวปิยวรรณ ปิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายประยุทธ หม้อดี นักวิชาการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์มะคาเดเมียในประเทศไทยและการขยายพันธุ์มะคาเดเมีย และภาคปฏิบัติ โดย นางสาวศิริพร มณีวงษ์ นักวิชาการเกษตร และนายสมพงษ์  สุทธิสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร ให้ความรู้และสาธิตการขยายพันธุ์มะคาเดเมียโดยวิธีการเสียบกิ่งและการทาบกิ่งให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่จากภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกมะคาเดเมียในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่