ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์และตัดสินคุณภาพกาแฟเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตจร เขตที่ 1

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์และตัดสินคุณภาพกาแฟเบื้องต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเอกชนผู้มีความชำนาญด้านกาแฟเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ได้มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสายพันธุ์และการแปรรูปกาแฟ, ข้อบกพร่องของกาแฟที่เกิดจากการคั่ว การปฏิบัติการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของกาแฟ, Special Process Coffee Cupping & Calibration โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่