ข่าวกิจกรรม

นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานโครงการเกษตรวิชญาระดับพื้นที่ ร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานสนับสนุนในโครงการ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal, PRA)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์  ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานโครงการเกษตรวิชญาระดับพื้นที่ ร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานสนับสนุนในโครงการ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal, PRA) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ทั้งนี้ในการประชุมได้นำเสนอเนื้อหาโครงการฯ มะแขว่น ที่ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จในปี 2565 และพืชวิจัยอื่นๆ ที่ศูนย์ฯ ดำเนินการ พบว่า “มะแขว่น” ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ให้ขยายผลสู่การทำ “เกษตรแปลงใหญ่” โดยมีเกษตรกรที่ลงชื่อเข้าร่วม และแจ้งความประสงค์ในการขอรับต้นกล้ามะแขว่นเพื่อนำไปปลูกจำนวน 58 ราย (จาก 5 หมู่บ้าน) เกินจากเป้าหมายแปลงใหญ่ที่ตั้งไว้ 30 ราย ซึ่งจะทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกมะแขว่น เป็น “มะแขว่นแปลงใหญ่” รองรับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “มะแขว่นเชียงใหม่” และขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียงต่อไป