ข่าวกิจกรรม

นางสาวศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวพรนิภา ถาโน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Conference ในโครงการความร่วมมือพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งทนร้อนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางสาวศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวพรนิภา ถาโน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Conference ในโครงการความร่วมมือพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งทนร้อนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส จุดประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการร่วมมือกันในการพัฒนามันฝรั่งทนร้อนในประเทศไทย ร่วมกับ นายอำนวย อรรถลังรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก นายพงศกร สรรค์วิทยากุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ Mr.QUERE Bernard, director of The National Federation of Seed Potato Producers โดยมี Ms.Marion Chaminade, Conseillère régionale aux affaires agricoles Vietnam-Thaïlande-Laos-Cambodge-Birmanie เป็นประธานจัดงานประชุมในครั้งนี้