ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ร่วมกันปลูกต้นกาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 จำนวน 100 ต้นในบริเวณสำนักสงฆ์บ้านเลโค๊ะ เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้กาแฟอะราบิกาพันธุ์เชียงใหม่ 80 ให้แก่ชาวบ้านบริเวณรอบหมู่บ้านเลโค๊ะ และหมู่บ้านใกล้เคียง

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันปลูกต้นกาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 จำนวน 100 ต้นในบริเวณสำนักสงฆ์บ้านเลโค๊ะ เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้กาแฟอะราบิกาพันธุ์เชียงใหม่ 80 ให้แก่ชาวบ้านบริเวณรอบหมู่บ้านเลโค๊ะ และหมู่บ้านใกล้เคียง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปลูกกาแฟอะราบิกาอย่างถูกต้องและเหมาะสม แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนเลโค๊ะ จำนวน 90 ราย ณ หมู่บ้านเลโค๊ะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน