ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4581-4581                         เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น ท่านที่มีความประสงค์จะมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ควรปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

นางจีรภา ออสติน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

กลุ่มวิจัย

ฝ่ายบริหาร

148065_0

นางสาวรัชนี ศิริยาน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย

นางสาวณัฐวดี ศรีวัฒนทรัพย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวประภาพร ฉันทานุมัติ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายพฤกษ์ คงสวัสดิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายสุพล สมภูงา​

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน​

นางปราณี เถาว์โท​

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน​

นายวีรยุทธ ดัดตนรัมย์​

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สมภาค

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางนิตยา คงสวัสดิ์​

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน​

นายไชยยศ สีคังไพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน​

นางสาวสุดใจ ล้อเจริญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวณัฐรดา โสพิลา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวศุภรัตน์ ศรีทะวงษ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

-

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ