ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4581-4581                         เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น ท่านที่มีความประสงค์จะมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ควรปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

กลุ่มวิจัย

ฝ่ายบริหาร

นางสาวเสาวนี เขตสกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย

นางสาวณัฐรดา โสพิลา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสาวรัชนี ศิริยาน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายพฤกษ์ คงสวัสดิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายสุพล สมภูงา​

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน​

นางปราณี เถาว์โท​

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน​

นางสาวประภาพร ฉันทานุมัติ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายนพรัตน์ บัวหอม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา คงสวัสดิ์​

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน​

นายไชยยศ สีคังไพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน​

นายสมพงษ์ สุขเขตต์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สมภาค

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายวีรยุทธ ดัดตนรัมย์​

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ​

นางสาวสุดใจ ล้อเจริญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ