ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4581-4581                         เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น ท่านที่มีความประสงค์จะมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ควรปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

วิสัยทัศน์

          เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืชสวน เป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาพืชสวนของประเทศ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

         1.เสริมสร้างขีดความสามารถ ความเข้มแข็งทางวิชาการ และเทคนโลยีด้านพืชสวนของประเทศให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตภายในประเทศและการส่งออก
         2.วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
         3.ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพืชสวนสู่ภาครัฐเอกชน และเกษตรกรที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต

ค่านิยม

          ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ

วัฒนธรรม

          รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์