ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4581-4581                         เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น ท่านที่มีความประสงค์จะมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ควรปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro Tourism) 

             จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยช์อย่างสูงสุด โดยการพัฒนาศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อันเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนและให้ความรู้ด้านการเกษตร แก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน แหล่งจำหน่ายพันธุ์พืช ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์ฯ เกษตรกรในพื้นที่ตามฤดูกาล บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยว และ บริการห้องประชุมสำหรับจัดอบรม/สัมมนา

สวนของพ่อ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

            ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษดำเนินการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพื้นที่ดำเนินงาน ๑ ไร่ เริ่มตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนที่สนใจ ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร โดยการปลูกไม้ผล ผักพื้นเมือง สมุนไพร และพืชผักสวนครัว

จุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมเชิงวิชาการ

1. ฐานการเรียนรู้สวนของพ่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
2. ฐานการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมบัว พืชชุ่มน้ำ พืชทนแล้ง
3. ฐานการเรียนรู้แปลงสมุนไพร
4. ฐานการเรียนรู้แปลงไม้หอม/ไม้ผล
5. ฐานการเรียนรู้แปลงผักพื้นเมือง
6. ฐานการเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติหนองชี

ปฎิทินการท่องเที่ยว

ตลอดปี

สวนของพ่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชมและเรียนรู้แปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อที่ ๒ ไร่ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ เช่นที่ปลูกรวบรวมไม้ผล ผักพื้นเมือง สมุนไพร และพืชผักสวนครัว ปลูกหมุนเวียนกันและมีผลผลิตตลอดทั้งปี

  

ตลอดปี

ชมแปลงทดลองการปลูกสับปะรด พืชทนแล้ง ที่ได้รวบรวมพันธุ์สับปะรด เช่น พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์สวี พันธุ์ตราด พันธุ์ MD๒ และพันธุ์ปัตตาเวีย พื้นที่ ๒๕ ไร่ ซึ่งมีผลผลิตให้ชมและชิมตลอดปี

  

ตลอดปี

ชมแปลงไม้หอม โดยรวบรวมไม้หอมไว้กว่า ๑๕๐ ชนิด เช่น กระดังงาสงขลา  บุหงาเหลือง    พุดชมพู สายหยุด ชะโด และไม้หอมตระกูลเลื้อย ที่ออกดอกให้ชมตลอดปี พื้นที่ ๑ ไร่

  

ตลอดปี

ชมแปลงผักพื้นเมือง พื้นที่กว่า ๕ ไร่ ซึ่งได้รวบรวมพันธุ์ผักพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่น ๆ ไว้กว่า ๒๐๐ ชนิด เช่น บวบ ฟัก น้ำเต้า กล้วย ผักปลัง ผักไฮ อีหล่ำ เม็ก ฯลฯ และมีผลผลิตหมุนเวียนตลอดปี

  

ตลอดปี

ชมแปลงรวบรวมพืชสมุนไพร พื้นที่ ๕ ไร่ เก็บรวบรวมสมุนไพรไว้กว่า ๓๕๐ ชนิด ๙๙ วงศ์

แบ่งเป็นกลุ่มไม้ยืนต้น ไม้รอเลื้อย ไม้พุ่มและไม้ล้มลุก เช่น ธรณีเย็น รางแดง กรุงเขมา        (เครือหมาน้อย) เจตมูลเพลิงขาว ฝิ่นต้น โกฐฐุฬาลำพา หนุมานประสานกาย ฝนแสนห่า เสลดพังพอน รางจืด ตะขาบบิน ฯลฯ

  

มีนาคม -กรกฎาคม

ชมแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมบัว ที่เก็บรวบรวมพันธุ์บัวจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ กว่า ๑๗๐ พันธุ์ เช่น กลุ่มบัวหลวง บัวปทุม บัวบุณฑริก บัวสัตตบงกช บัวสัตตบุษย์ และกลุ่มบัวสาย เช่น บัวสายแดง บัวสายขาว บัวฝัน-บัวเฝื่อน บัวนางกวัก บัวจงกลนี บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวฝรั่ง ฯลฯ