เกิดจากการคัดเลือกพันธุ์ว่านสี่ทิศ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ “วาวี 05” “วาวี 06” “ดอยช้าง 02” และ “ดอยช้าง 04” ณ แปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ตุลาคม 2552 ถึงกันยายน 2553