Search for:

สับปะรด : พันธุ์เพชรบุรี 2

ชื่อพืช          สับปะรด
พันธุ์            เพชรบุรี 2
วันที่รับรอง    : 15 สิงหาคม 2562
ประเภทพันธุ์   : พันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น  
      1. อัตราส่วนน้ำหนักเนื้อ : น้ำหนักผลเฉลี่ย 0.29 สูงกว่าพันธุ์ปัตตาเวียร้อยละ 26 แกนเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางแกน 2.17 – 2.87 เซนติเมตร เล็กกว่าพันธุ์ปัตตาเวียร้อยละ 13.3 – 15.3
      2. ผลทรงกระบอก Canning ratio 0.93 – 0.99 เหมาะสำหรับการบรรจุกระป๋อง
      3. ความหวานเฉลี่ย 13.9 – 17.9 องศาบริกซ์ หวานกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย 14.4 องศาบริกซ์
      4. ตาตื้น ความลึกตาเฉลี่ย 0.73 – 0.81 เซนติเมตร
      5. ผลผลิตเทียบเท่ากับพันธุ์ปัตตาเวียซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ

พื้นที่แนะนำ
     เหมาะสมสำหรับปลูกในพื้นที่สภาพการผลิตสับปะรดทั่วไป

ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด
    ควรมีการบริหารจัดการศัตรูโรคเหี่ยวสับปะรด : แช่หน่อพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งพาหะนำโรคเหี่ยวสับปะรดก่อนปลูก และใช้หน่อจากแหล่งที่ไม่พบโรคเหี่ยวสับปะรดระบาด